ในบรรดา exotics ฟักทองปลูกในประเทศฉันอย่างใดมี Tludiant สงสัยจะสูญ ข้อมูลพฤกษศาสตร์ Tladianta เป็นหนี้สงสัยจะสูญ (Thladiantha dubia) - ยืนต้นยึดมั่นกับเสาอากาศตลอดระยะยาวยาว 3-5 เมตรลำต้นแข็งแรงแตกแขนงมีขนมีขนในช่วงฤดูหนาว